26/1/2011 - 12:04h - laMalla.cat

La biomassa: font d'energia renovable

Els boscos de la comarca del Baix Llobregat són una font inesgotable d'energia. Les nostres pinedes proporcionen biomassa, és a dir, estelles de fusta procedents de les branques i els arbres que, triturades i assecades, proporcionen combustible per a les calderes. La població veina de Begues encapçala l'aplicació de noves energies en els seus equipaments públics. En aquesta cas han aprofitat l'excedent de fusta existent als nostres boscos per generar biomassa, un tipus d'energia renovable, neta i econòmica. La instal·lació de calderes de biomassa per generar aigua calenta i calefacció a diversos equipaments municipals d'aquesta població suposarà un estalvi  del 30% d'energia, a banda d'altres efectes positius pels ciutadans i per l'entorn. La biomassa procedeix de l'estellatge dels arbres i del seu assecat durant uns sis mesos aconseguim disposar d'un combustible natural i una font energètica renovable, barata i neta. La població veina de Begues ha començat el cicle per implantar aquesta nova font d'energia renovable mitjançant la instal·lació de calderes de biomassa. La intenció principal d'aquesta acció és l'estalvi de gas i gasoil i l'aprofitament dels seus recursos forestals. Amb la generació d'energia tèrmica procedent de la biomassa es pot estalviar entre el 20 i el 40% del total de les factures de gas i gasoil. A Begues, en aquests darrers mesos s'han instal·lat calderes i sitges per emmagatzemar les estelles a diversos equipaments municipals com, per exemple, la piscina municipal. Aquesta energia garantirà calefació i aigua calenta a aquest i a d'altres equipaments. Els propietaris forestals han participat activament en aquesta iniciativa ja que la generació de biomassa permet treure rendiment als boscos. L'extracció de la fusta i la neteja dels boscos de Begues o de poblacions veines permet activar l'explotació forestal, rendibilitzant els aprofitaments fustaners, reduint, alhora, el risc d'incendi forestal. L'ús de combustibles renovables va guanyant adeptes. L'excés de biomassa en els boscos de pi blanc obliga a plantejar una gestió forestal més activa i que permeti el màxim aprofitament energètic de la fusta. Begues ja treballa en aquesta energia verda. Ara només cal que altres poblacions del Baix Llobregat o de Catalunya s'animin a aquesta manera neta i econòmica de gestionar els nostres recursos naturals.

Comentaris