5/1/2009 - 17:27h - laMalla.cat

De les escombraries: electricitat!

 

L'ésser humà pot aprofitar les seves deixalles i treure'n profit. Aquesta reflexió resumeix la meva estada a l'antic dipòsit controlat del massís del Garraf (l'antic abocador de la Vall d'en Joan) durant el rodatge d'un dels reportatges del "Natura't". I és que en aquest massís calcari s'han abocat des de l'any 1974 i fins al 2006 gairebé 25 milions de tones d'escombraries (o residus sòlids urbans). Durant més d'una trentena d'anys, a les 64 hectàrees d'aquest dipòsit s'han acumulat les deixalles de gran part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta quantitat immensa de residus ha generat un biogàs resultant de la fermentació de les deixalles orgàniques que - després de ser tractat- s'ha transformat en energia elèctrica. Els components majoritaris d'aquest gas biològic o biogàs són el metà i el diòxid de carboni a concentracions aproximades del 55 i 40% respectivament. Els gasos minoritaris són el nitrogen, l'oxigen  i a nivell més petit, altres compostos orgànics volàtils. El metà és el gas que s'aprofita més i l' únic que produeix combustió Tota una xarxa de tubs i xemeneies capten aquest gas des de l'interior del dipòsit. Mitjançant uns col·lectors el gas és transportat fins a la planta de tractament on una dotzena de motogeneradors generen l'energia resultant de la combustió.

Les mesures ambientals han estat presents en aquest projecte a fi d'evitar l'impacte visual i acústic de la instal·lació. Per exemple, els grups motogeneradors compten amb un sistema d'insonorització que rebaixa fins a 60 decibels el soroll dels motors. L'impacte visual també ha estat minimitzat ja que  els motors estan a dins d'uns contenidors amb una altura reduïda i una selecció de colors que s'adapten a l'entorn natural del voltant. 

La generació d'energia elèctrica a partir del biogàs evita l'emissió a l'atmosfera de gasos d'efecte d'hivernacle ja que d'aquesta manera estem substituint centrals de combustibles fòssils com el carbó o el gas natural (emissores de CO2). Com a exemple, amb el funcionament al 100% de la planta de biogàs del Garraf,  el diòxid de carboni que s'evita emetre equival a la plantació d'unes 17.000 hectàrees de bosc (quan el Parc del Garraf té una superfície de 12.800).

Aprofitant aquest gas generem electricitat sense la necessitat d'utilitzar combustibles fòssils i capturant-lo evitem emetre gasos causants de l'escalfament del planeta. I és que hem de recordar que el metà provoca un efecte hivernacle a l'atmosfera 20 vegades superior que el CO2. Totes les accions són necessàries per evitar l'escalfament del planeta i energies "verdes" com el biogàs poden ajudar -encara que sigui a petita escala-  a pal·liar els efectes del canvi climàtic.